Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle
overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten en diensten
door Rushwood aan een (potentiele) afnemer, hierna te noemen: de ‘afnemer’.
2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na
schriftelijke bevestiging door Rushwood. De toepasselijkheid van andere voorwaarden
is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Offerte

1. Elke offerte is vrijblijvend en bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten.
2. Alle offertes zijn mede gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. De
vermelding van aantallen en prijzen geschiedt door Rushwood zo nauwkeurig mogelijk
maar is slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Indien in de
offerte gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, vormen deze een zo goed mogelijke
weergave van de aangeboden producten. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten
worden ontleend.
3. Kennelijke vergissingen of onjuistheden in de offerte, binden Rushwood niet.

Artikel 3 – Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de aanbieding Rushwood
heeft bereikt.
2. Indien de acceptatie op enig punt of onderdeel afwijkt van de aanbieding komt de
overeenkomst pas tot stand indien en voor zover Rushwood met deze afwijking
uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
3. Rushwood stuurt van iedere overeenkomst een orderbevestiging aan de afnemer.
Indien een dergelijke orderbevestiging ontbreekt, doet dat niets af aan de
rechtsgeldigheid van de overeenkomst.
4. Indien de orderbevestiging onjuistheden bevat, dient de afnemer dit binnen 24 uur na
ontvangst van de orderbevestiging, aan Rushwood te melden, bij gebreke waarvan de
op de orderbevestiging vermelde gegevens, juist worden geacht.
5. Indien de inhoud van de orderbevestiging afwijkt van deze algemene voorwaarden,
prevaleert de inhoud van de orderbevestiging.

Artikel 4 – Overeenkomst op afstand

De bepalingen van dit artikel gelden uitsluitend voor overeenkomsten op afstand. Alle overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op
overeenkomsten op afstand, tenzij de aard van een bepaling zich daartegen verzet.
1. Indien de overeenkomst tot verkoop of levering van een producten of diensten gesloten
wordt met een afnemer in de hoedanigheid van consument en waarbij tot en met het
sluiten van de overeenkomst slechts gebruik gemaakt wordt van een techniek voor
communicatie op afstand, zoals bijvoorbeeld internet (webshop of e-mail), telefoon, fax
of post, geldt de overeenkomst als een overeenkomst op afstand.
2. Van handelen in de hoedanigheid van consument, is enkel sprake indien de afnemer
een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3. De afnemer-consument kan een overeenkomst op afstand tot koop van een product,
gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
termijn voor ontbinding gaat in op de dag nadat de afnemer of een door de afnemer
aangewezen derde, het product heeft ontvangen. Voor deelleveringen geldt het
bepaalde in artikel 6:230o, lid 1, sub b BW.
4. De afnemer-consument kan een overeenkomst op afstand tot het verrichten van een
dienst, gedurende een bedenktijd van 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is
gesloten, zonder opgave van redenen ontbinden.
5. Tijdens de bedenktijd dient de afnemer-consument zorgvuldig om te gaan met het
ontvangen product en de verpakking. Het product mag slechts uitgepakt of gebruikt
worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de afnemer-consument het
product wenst te behouden.
6. Indien de afnemer-consument van het ontbindingsrecht gebruik maakt, dient het
product, inclusief alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking (en
inclusief intacte verzegeling) aan Rushwood geretourneerd te worden, een en ander
conform de daartoe door Rushwood verstrekte instructies. Indien de afnemerconsument deze verplichting niet nakomt en het product niet in originele staat of
verpakking, danwel beschadigd retourneert, is hij aansprakelijk voor de daardoor
ontstane schade.
7. Indien de afnemer-consument de overeenkomst na het verstrijken van de bedenktijd
wenst te annuleren, geldt het bepaalde in artikel 10, lid 3.

Artikel 5 – Prijzen en betalingen

1. Alle genoemde prijzen zijn vast en exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
2. De aangeboden prijzen zijn exclusief verzend- of transportkosten, tenzij anders
vermeld.
3. Rushwood is bij het sluiten van de overeenkomst, alsmede daarna, gerechtigd om een
aanbetaling of betaling vooraf van de afnemer te verlangen. Voor Rushwood ontstaat
pas een leververplichting zodra deze (aan-) betaling is voldaan.
4. De betalingstermijn van de facturen van Rushwood, bedraagt 8 dagen, tenzij anders
overeengekomen. De afnemer is verplicht het factuurbedrag binnen deze termijn,
zonder enige korting of compensatie te voldoen door storting op een door Rushwood
aangegeven rekeningnummer.
5. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij door het enkele
verloop van de betaaltermijn in gebreke, zonder dat enige sommatie of
ingebrekestelling is vereist. In dat geval verbeurt de afnemer aan Rushwood over het
verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 1,5% rente per maand, waarbij een
deel van een maand geldt als hele maand.
De verschuldigdheid van vertragingsrente laat onverkort het recht van Rushwood om
10 dagen na het in verzuim zijn van de afnemer, de overeenkomst, te ontbinden, in
welk geval de afnemer aansprakelijk is voor alle door Rushwood geleden schade,
onder meer bestaande uit winstderving, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
alsmede de daadwerkelijke kosten gemaakt in een eventuele procedure, een en ander
gefixeerd op minimaal 25% van het factuurbedrag exclusief omzetbelasting.
6. Bij niet of niet tijdig nakoming van de betalingsverplichting door de afnemer komen de
kosten van invordering voor rekening van de afnemer. Betreft het slechts
buitengerechtelijke kosten dan worden deze gefixeerd op 15 % van het factuurbedrag,
met een minimum van € 115,–, een en ander vermeerderd met omzetbelasting
daarover.

Artikel 6 – Levering

1. De door Rushwood in de offerte, in de overeenkomst of daarbuiten opgegeven
levertijden, zijn bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op basis van de gegevens
en omstandigheden die op dat moment bij Rushwood bekend waren. De
overeengekomen of opgegeven levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Rushwood levert de producten en diensten op het door de afnemer opgegeven
afleveradres. Indien de afnemer geen van zijn vestigingsadres afwijkend afleveradres
heeft opgegeven, levert Rushwood op het vestigingsadres van de afnemer.
3. In geval is verkocht met aflevering op afroep, dient de afnemer de afroep zodanig te
laten plaatsvinden, dat binnen drie maanden na tot totstandkoming van de
overeenkomst alle producten volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere
afroeptermijn werd overeengekomen.
4. Indien de afnemer ter levering aangeboden producten of diensten in ontvangst weigert
te nemen, worden de producten en diensten geacht afgeleverd te zijn en is de afnemer
de prijs vanaf dat moment aan Rushwood verschuldigd, alsmede is de afnemer
verplicht de door Rushwood ten gevolge van de weigering geleden schade en extra
kosten te vergoeden.
5. Rushwood is gerechtigd tot deelleveringen.

Artikel 7 – Risico-overgang, inspectie en eigendomsvoorbehoud

1. Vanaf het moment van levering komen de producten voor risico van de afnemer, ook
indien de eigendom van de producten op dat moment nog niet is overgegaan op de
afnemer.
2. De afnemer is verplicht direct na de levering te controleren of de afgeleverde producten
aan de overeenkomst voldoen. In dat kader dient de afnemer te controleren of de juiste
producten in de juiste aantallen geleverd zijn en of de geleverde producten deugdelijk
en onbeschadigd zijn. Geconstateerde afwijkingen in typen, hoeveelheid of kwaliteit
dient de afnemer binnen 48 uur schriftelijk aan Rushwood mede te delen, bij gebreke
waarvan de producten geacht worden conform de overeenkomst geleverd te zijn. Bij
klachten buiten voornoemde termijn, zal de afnemer moeten aantonen dat de nonconformiteit reeds op het moment van levering aanwezig was.
3. Indien de in lid 2 bedoelde klacht van de afnemer terecht blijkt te zijn, zal Rushwood,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zo spoedig mogelijk nieuwe producten
en/of diensten leveren, ingeval waarvan Rushwood niet schadeplichtig wordt jegens de
afnemer.
4. Zolang de afnemer niet het volledige factuurbedrag, vermeerderd met rente en kosten,
heeft voldaan, behoudt Rushwood zich de eigendom van de geleverde producten voor.
De afnemer is in dat geval verplicht Rushwood op ieder gewenst moment toegang tot
de producten te geven, zodanig dat zij haar eigendomsvoorbehoud ongehinderd kan
uitoefenen.
Indien de afnemer de producten van Rushwood, ondanks het daarop rustende
eigendomsvoorbehoud, overdraagt, in gebruik geeft of daarop zekerheidsrechten
vestigt en/of failliet gaat, in surseance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op
de producten, dient zij daarvan onverwijld schriftelijk melding te maken aan Rushwood.
Indien zij deze verplichting niet nakomt, verbeurt zij een direct opeisbare boete aan
Rushwood van drie maal het niet betaalde factuurbedrag.

Artikel 8 – Gebreken, klachttermijn en garantie

1. Tenzij anders overeengekomen en behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 2, staat
Rushwood er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de
overeenkomst en vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten. Onder de voorwaarde dat
de afnemer de bewaar- en opslagvoorschriften in acht neemt, geldt voor de producten
dat deze vanaf de productiedatum ongeopend maximaal twee jaar houdbaar zijn.
2. Op straffe van verval van de garantie, dient de afnemer een klacht over een gebrekkig
product binnen 8 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Rushwood te melden.
3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (zijn) ontstaan uit:
– de niet-inachtneming van bewaar- en opslagvoorschriften;
– beschadiging;
– ander niet normaal gebruik.
4. De garantieverplichting van Rushwood is in alle gevallen beperkt tot het naar keuze
van Rushwood kosteloos vervangen van het gebrekkige product, danwel restitutie van
de factuurwaarde. In beide gevallen is Rushwood niet gehouden tot enige nadere
schadeloosstelling, van welke aard dan ook.
5. De afnemer dient het gebrekkige product voor inspectie door Rushwood ter
beschikking te houden. Indien de klacht van de afnemer terecht is dient het gebrekkige
product franco naar Rushwood te worden gezonden.
6. Zodra Rushwood aan haar garantieverplichting heeft voldaan, wordt het gebrekkige
product haar eigendom.
7. Rushwood is niet tot enige garantie gehouden, zolang de afnemer niet volledig aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
8. Een klacht geeft de afnemer nimmer het recht de betaling van een opeisbare factuur
op te schorten of te verrekenen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Rushwood is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk
voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten of diensten
en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst. Enige
aansprakelijkheid van Rushwood strekt nooit verder dan de in artikel 8 genoemde
garantieverplichtingen en is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende netto
factuurwaarde.
2. De afnemer vrijwaart Rushwood voor schadeclaims van derden ingesteld tegen
Rushwood ter zake door Rushwood aan de afnemer verkochte producten of voor de
afnemer verrichte diensten.
3. Indien en voor zover Rushwood geen beroep toekomt op de in dit artikel opgenomen
exoneraties, zal Rushwood nooit voor een hoger schadebedrag aangesproken kunnen
worden, dan het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in het
betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 10 – Ontbinding en annulering

1. Rushwood heeft het recht de overeenkomst met de afnemer buitengerechtelijk geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien:
– de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de
overeenkomst voldoet en hij terzake, na ingebrekestelling, in verzuim is geraakt;
– beslag op zaken of vorderingen van de afnemer wordt gelegd;
– de afnemer failleert, surseance van betaling heeft aangevraagd, danwel
ontbonden of geliquideerd wordt;
– de afnemer failleert, in de WSNP komt, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
2. Indien een grond zoals genoemd in lid 1 zich voordoet, zijn de openstaande
vorderingen van Rushwood onmiddellijk opeisbaar.
3. Uitsluitend overeenkomsten met betrekking tot standaard producten/diensten kunnen
door de afnemer geannuleerd worden. Annulering van een overeenkomst of een deel
daarvan door de afnemer, kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. In geval van
annulering wordt de afnemer een annuleringsvergoeding van 25% van de netto
factuurwaarde van het geannuleerde product en/of dienst, aan Rushwood
verschuldigd.

Artikel 11 – Overmacht

1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de
overeenkomst verhinderen en die niet aan Rushwood zijn toe te rekenen. Hieronder
worden in ieder geval begrepen: oorlog, natuurramp, stakingen bij Rushwood of haar
toeleveranciers, een algemeen gebrek aan grondstoffen of halffabricaten, niet
voorzienbare stagnatie of vertraging bij toeleveranciers of derden, vervoersproblemen,
brand-, molest- en waterschade bij Rushwood of toeleveranciers en
overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld in- en uitvoerverboden.
2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, heeft Rushwood het recht, de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten.
3. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het
recht de overeenkomst te ontbinden. Geen van partijen is in dat geval verplicht tot enige
schadevergoeding.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

1. Alle auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom op beschrijvingen,
ontwerpen, modellen, afbeeldingen, offertes, alsmede de informatie die hieraan ten
grondslag ligt, zijn en blijven exclusief eigendom van Rushwood, ongeacht of hiervoor
kosten in rekening zijn gebracht.
2. De afnemer mag de in lid 1 genoemde documenten niet kopiëren, gebruiken,
tonen, beschikbaar stellen of op andere wijze verschaffen aan derden, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Rushwood.

Artikel 13 – Privacy en verwerking van persoonsgegevens

1. Rushwood verwerkt persoonsgegevens van de afnemer voor de volgende doeleinden:
– de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
– het onderhouden van contact met de afnemer;
– het door Rushwood verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en
direct marketing;
2. Rushwood zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de
persoonsgegevens van de afnemer te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige
verwerking.
3. Met het aangaan van de overeenkomst gaat de afnemer akkoord met de verwerking
van de persoonsgegevens door Rushwood. De afnemer kan deze toestemming op
ieder gewenst moment intrekken, behalve voor zover de uitvoering van de
overeenkomst daardoor onmogelijk zou worden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Rushwood en de afnemer is
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit met Rushwood gesloten overeenkomsten worden
bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter
te Breda.